§1 Klubbens navn og hjemsted:

Klubbens navn er Billardklubben FREM, stiftet 13. marts 1931, og dens hjemsted er Kolding.

§2 Formål:

Klubbens formål er at samle billardspillere til fremme af billardspillet, under kontrollerede former.

§3 Medlemskab af organisationer:

Klubben er tilsluttet Den Danske Billard Union (DDBU), samt Danmarks Idræts Forbund (DIF) og er undergivet disses love og bestemmelser.

§4 Optagelse af medlemmer

 • Som medlem kan optages enhver, der skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter anmodning herom. Som ungdom – under 18 år, som aktiv senior – over 18 år, som aktiv pensionist – over 67 år eller førtidspensionist og som støttemedlem – alle.
 • Medlemskab kan ikke opnås, hvis man er i karantæne, eller er udelukket af nogen anden klub under DDBU.
 • Der betales indskud på kr. 50,- ved indmeldelse.

 

§5 Medlemsrettigheder:

 1. Ungdomsmedlemmer kan deltage i interne og eksterne turneringer i ungdomsafdelingen, samt i interne og eksterne turneringer i seniorafdelingen.
 2. Seniormedlemmer kan deltage i interne og eksterne turneringer i seniorafdelingen.
 3. Alle, undtagen støttemedlemmer kan deltage i turneringer.

§6 Udmeldelse og eksklusion:

 1. Et medlem kan altid skriftligt melde sig ud, når alle skyldige beløb er betalt.
 2. Når et medlem er i restance udover 2 måneder, kan bestyrelsen skriftligt med 8 dages varsel slette medlemmet.
 3. Bestyrelsen kan idømme et medlem karantæne og evt. eksklusion, hvis særlige forhold taler derfor, såsom usportslig optræden og/eller overtrædelse af klubbens vedtægter: En sådan afgørelse kan dog forlanges afprøvet ved først kommende ordinære generalforsamling.
 4. Et medlems eksklusion skal altid meddeles DDBU. forlanges afprøvet ved førstkommende generalforsamling.
 5. Et medlems eksklusion skal altid meddelelse DDBU.

§7 Kontingent og indskud:

 1. Kontingent og indskud fastsættes af generalforsamlingen.
 2. Kontingent betales forud efter kassererens anvisninger.

§8 Klubbens regnskab:

 1. Klubbens regnskabsår er kalenderåret.
 2. Kassereren fører under ansvar overfor bestyrelsen og generalforsamlingen, regnskab med klubbens indtægter og udgifter.
 3. På generalforsamlingen vælges to revisorer, der til enhver tid kan forlange regnskabet forevist.
 4. På generalforsamlingen fremlægges det reviderede regnskab.5. Ved større udgifter kræves underskrift af både kasserer og formand.

§9 Vagtordning:

 1. Medlemmer over 18 år kan frivilligt melde sig til at passe cafeteria, for et år ad gangen.
 2. Vagtordningens periode er fra 1. august til 30. juni.
 3. Medlemmer der frivilligt melder sig til vagtordningen, honoreres med nedsat kontingent.
 4. Der kræves mindst et års medlemskab af BK FREM for at deltage i vagtordningen.
 5. Den, der udebliver fra sin vagt, idømmes en bod, som tilfalder den der taget vagten.
 6. Udeblivelse fra vagt 3 gange i løbet af en periode, medfører slettelse af vagtordningen.

§ 10 Klubbens ledelse:

 1. Klubbens bestyrelse består af 5 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen for to år ad gangen.
 2. Bestyrelsen består af formand, kasserer, turneringsleder, sekretær og et bestyrelsesmedlem.
 3. Klubben tegnes af formanden.
 4. Formand og kasserer vælges på generalforsamlingen, øvrige poster konstitueres af bestyrelsen.
 5. Formand og 1 bestyrelsesmedlem er på valg i de lige år.
 6. Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i de ulige år.
 7. Der holdes bestyrelsesmøde en gang pr. måned, eller når et flertal af bestyrelsen ønsker det.
 8. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når tre medlemmer er til stede.
 9. Bestyrelsen betaler nedsat kontingent i valgperioden.
 10. Der vælges suppleant til bestyrelsen for et år ad gangen.
 11. Der kan nedsættes udvalg under bestyrelser efter behov, og altid med et bestyrelsesmedlem som formand

§11 Ordinær generalforsamling:

 1. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.
 2. Der afholdes generalforsamling hvert år i april måned.
 3. Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftligt senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.
 4. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
 5. Stemmeret på generalforsamlingen har alle aktive medlemmer over 18 år.
 6. Kun personligt fremmøde giver stemmeret.
 7. Kun medlemmer der er tilstede, eller som skriftligt har givet tilsagn til bestyrelsen er valgbare.
 8. Ved afstemning og valg gælder simpelt flertal; ved stemmelighed forkastes forslaget.
 9. Vedtægtsændringer kan kun ske på to på hinanden følgende generalforsamlinger.
 10. Dagsorden på generalforsamlingen skal mindst indeholde:1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Regnskab og budget ved kassereren.
  4. Turneringslederens beretning.
  5. Beretning ved udvalg.
  6. Indkomne forslag.
  7. Fastsættelse af kontingent og ydelser.
  8. Valg af bestyrelse og udvalg.
  9. Valg af bilagskontrollør.
  10. Eventuelt.
  11. Skriftlig afstemning skal foretages hvis mindst 6 af de fremmødte stemmeberettigede ønsker det.
  Skriftlig afstemning skal altid foretages ved personvalg, hvor mere end én er opstillet.
  12. Der føres referat over generalforsamlingens beslutninger.

§12 Ekstraordinær generalforsamling:

 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes hvis et flertal af bestyrelsen, eller mindst 1/3 af medlemmerne ønsker det.
 2. Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 3 uger efter at en præciseret anmodning herom er fremsat.
 3. Indkaldelse sker som ved ordinær generalforsamling.
 4. Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

§13 Klubbens opløsning:

 1. Klubben kan ikke opløses, så længe mindst ti medlemmer ønsker at fortsætte.
 2. Beslutning om opløsning af klubben kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling.
 3. Der kræves fremmøde af mindst halvdelen af klubbens medlemmer. Hvis ikke mindst halvdelen af medlemmerne er mødt frem, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor spørgsmålet om klubbens opløsning afgøres ved et flertal af de fremmødte.
 4. Ved klubbens opløsning, indsættes dens midler på en spærret konto.
 5. Hvis der ikke indenfor fem år er fremsat ønske om at genstarte BK FREM, tilfalder midlerne DDBU.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 25. april 2022.